Algemene voorwaarden

Contactgegevens
Om The-Morrigan te contacteren kun je het beste emailen naar Lorenzo@the-morrigan.com. Mocht je ons toch iets via de post willen sturen of bellen, dan kun je gebruik maken van de volgende gegevens:

"The Morrigan"
Ricksteenweg 48
8750 Zwevezele
België

Email: Lorenzo@the-morrigan.com
Telefoon: +32472791078

Verzending & Bezorging

Zodra wij van jou de betaling hebben ontvangen, wordt de bestelling klaar gemaakt. Omdat vele van onze producten uit het buitenland worden geimporteerd of speciaal worden vervaardigd op het moment dat deze worden besteld is de wachttijd soms meer dan 4 weken. Hou hier daarom rekening mee. Al onze leveringstijden zijn onder voorbehoud en kunnen niet gegarandeerd worden. U word hieromtrent altijd op regelmatige tijdstippen gecontacteerd over waar het pakket zich bevind en hoelang het ongeveer zal duren voor deze geleverd word.

De bezorging van je bestelling wordt verzorgd door een pakketbedrijf van onze keuze die op dat moment het voordeligst is voor de klant. In zeldzame gevallen worden de pakketten door ons zelf ter plaatse gebracht op afspraak.

Ruilen & Retourneren

Onze retour/ruil policy luidt als volgt: Ruilen en retour zendingen zijn toegestaan, onder voorbehoud dat (1) het artikel niet gebruikt is en lijkt en de originele labels er nog aan/bij zitten, (2) het artikel binnen 10 dagen retour wordt gezonden, (3) melding is gemaakt van de wens om te ruilen/retour te zenden binnen een week, (4) het artikel niet eerder is geruild en dat (5) eventuele verzendkosten voor eigen rekening zijn. Bij retour zendingen wordt het volledige bedrag vergoed, exclusief verzendkosten. Bij ruilen worden geen nieuwe verzendkosten gerekend voor het verzenden van het vervangende product.


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van The-Morrigan.com zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna:
Voorwaarden) van toepassing.
1.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de
toepasselijkheid van deze Voorwaarden gelezen heeft en aanvaardt.
1.3
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van The-Morrigan.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door The-Morrigan.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1
Alle aanbiedingen van The-Morrigan.com zijn vrijblijvend en The-Morrigan.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.4.
2.2
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door The-Morrigan.com. The-Morrigan.com is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt The-Morrigan.com dit mee binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en
exclusief handeling en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders
vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2
Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie voorafgaande aan de levering. Nadat uw bestelling bij ons is gearriveerd, ontvangt u van ons per e-mail een orderbevestiging met daarin het ordernummer van uw bestelling. U kunt dan overgaan tot het overmaken van het totaalbedrag op onze rekening onder vermelding van het u toegekende ordernummer.
3.3
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is The-Morrigan.com gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.4
Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door The-Morrigan.com.
3.5
De verzendkosten worden vermeld in de orderbevestiging.

Artikel 4. Levering
4.1
De door The-Morrigan.com opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan The-Morrigan.com verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door The-Morrigan.com geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2
De klant verklaart dat hij alle intellectuele en industriele eigendommen gerespecteerd heeft bij het overmaken van alle logo's, afbeeldingen, recepten of ontwerpen aan The-Morrigan.com ter gebruik om op maat gemaakte items of dranken te maken/brouwen. Indien zich hieromtrent een wettelijk probleem zou voordoen zijn alle kosten en juridische gevolgen ten laste van de klant.

6.3
Alle logo's, afbeeldingen, recepten of ontwerpen die u overmaakt aan The-Morrigan.com ter productie van een op maat gemaakt item of gebrouwen dranken worden eigendom van The-Morrigan.com. Dit houd in dat niemand behalve The-Morrigan.com deze zaken zal mogen produceren in de toekomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen .

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u The-Morrigan.com daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen achtenveertig (48) uur na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft The-Morrigan.com de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan minus de verzendkosten te restitueren.
7.3
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan The-Morrigan.com te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en The-Morrigan.com, dan wel tussen The-Morrigan.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en The-Morrigan.com, is The-Morrigan.com niet aansprakelijk.

Artikel 9. Overmacht
9.1
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft The-Morrigan.com ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat The-Morrigan.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan The-Morrigan.com kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1
Indien u aan The-Morrigan.com schriftelijk opgave doet van een adres, is The-Morrigan.com gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan The-Morrigan.com schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2
Wanneer door The-Morrigan.com gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat The-Morrigan.com deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met The-Morrigan.com in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door The-Morrigan.com vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4
The-Morrigan.com is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
11.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

Alle teksten in deze webshop zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze webshop mag openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Alle afbeeldingen die gebruikt zijn op deze website werden ontleend aan de leveranciers van de desbetreffende producten en blijven dan ook hun eigendom.